تایل پی وی سی

تایل 60×60 پی وی سی
تـرکـیب بـهینه و مـبتکرانـه ایـن تـایـل هـا تـحولـی نـویـن و سبک تازه ای را در سـیستـم سقـف هـای کـاذب بـوجـود آورده است ،بـه گـونـه ای کـه نـواقـص و مـحدودیـت هـای تـایـل هـای گـچی و فـلزی را بـر طـرف و بـه نـظاره گـر نیـز نمـودی جـذاب و دلـنـشین الـقا مـی نمـاید .
از مهمترین شاخصه های این تایل ها عبارتند از:
مـقاومـت دائـمی در بـرابـر آب :
عـدم تغـییر ظـاهر و قـواره در مجـاورت بـا رطـوبت ، قـابلیـت شستشو و سـهولت تنـظیف ، از برتری های نـاب ایـن مـحصول بـه شـمار مـی آید .
ساختار و ترکیب مناسب :
ساختار مناسب و درصد ترکیب مواد اولیه مرغوب همراه با شیارهای درونی تایل از دلایل مقاومت بالای فیزیکی این سازه می باشد. این ساختار موزون سبب گردیده وزن تایل به صورت یکنواخت بر سطح مقطع تایل تقسیم شده و تایل دچار خمش و انحنا نگردد. همچنین به علت ضخامت مناسب لایه سطح ، شیارهای مابین تایل به هیچ عنوان قابل رویت نمی باشند.
انـطباق کامـل بـا محـیط های بـهداشتی :
مـضاف بـر ایـنکه ایـن تـایـل ها دارای آمیزه هایی عاری از موادمضر بوده ، سطح صاف و صیقلی این تایل ها موجب جلوگیری از رشد و نمو انواع جلبک ،قارچ و میکروب روی آن می گردد . ( مطابق با استاندارد JIS Z 2801:2000  ژاپن وISO 22196:2007 )
ضد حریق و غیر قابل اشتعال :
این محصـول که تا دمای نزدیک به 80 Cg. در برابر گرما ایستایی و مقاومت دارد و در مجـاورت با آتـش نیز شـعله ور نـمی شود . (مطابق با استاندارد بین المللی GB 8624 B2  )
وزن متعادل :
از آنرو که وزن سبک برخی سقف های کاذب در هنگام تغییر فشار هوا و بروز چرخه های هوایی، موجب تزلزل جانمایی و جابجای تایل درون شبکه شده و وزن سنگین دیگر نمونه ها منجر به فرو ریختگی و انفصال سیستم شبکه کلیک می شود این فراورده نوین با وزن تقریبی3.6  کیلو گرم در هر متر مربع به طور کامل این کاستیها را بر طرف نموده است .
عایق صوتی و حرارتی :
ساختار 2 لایه و مشبک بودن لایه میانی تایل مانع از اتلاف و هدر رفت انرژی شده و باعث می گردد این فرآورده در زمره عایق های بهینه حرارتی و صوتی محسوب گردد .
دارای طـرح هـای منحصر به فرد و متـنوع :
گـونـاگـونی طــرح های شیک فرم طــراح را بـه فراخـور مــحیط و کاربـری ، در انتــخاب گـزینه هـای مـات و یـا درخشـنده و بـراق یـاری مـی نمـاید . روکش سیلور موجود در این محصولات که با متد پیشرفته HOT STAMP  انجام می پذیرد باعث انعکاس و تلاءلو نور در فضا شده و نورافشانی دلپذیر محیط را سبب ساز می شود.
ضد حشره و جوندگان موذی :
به دلیل ساختار و نوع مواد تشکیل دهنده ، حشرات و جوندگان موذی قادر به نفوذ و لانه سازی در این نوع سقف ها نمی باشند.
جنبه اقـتصـادی :
بـا توجه به تفاوت ملموس قیمت آن با نمونه های آلومینیومی و خصوصیات برتری که نسبت به نمونه های گچی دارد از لحاظ اقتصادی نیز نسبت بدین سقف ها کاملا توجیه پذیر است .

تـرکـیب بـهینه و مـبتکرانـه ایـن تـایـل هـا تـحولـی نـویـن و سبک تازه ای را در سـیستـم سقـف هـای کـاذب بـوجـود آورده است ،بـه گـونـه ای کـه نـواقـص و مـحدودیـت هـای تـایـل هـای گـچی و فـلزی را بـر طـرف و بـه نـظاره گـر نیـز نمـودی جـذاب و دلـنـشین الـقا مـی نمـاید .
از مهمترین شاخصه های این تایل ها عبارتند از:
مـقاومـت دائـمی در بـرابـر آب :
عـدم تغـییر ظـاهر و قـواره در مجـاورت بـا رطـوبت ، قـابلیـت شستشو و سـهولت تنـظیف ، از برتری های نـاب ایـن مـحصول بـه شـمار مـی آید .
ساختار و ترکیب مناسب :
ساختار مناسب و درصد ترکیب مواد اولیه مرغوب همراه با شیارهای درونی تایل از دلایل مقاومت بالای فیزیکی این سازه می باشد. این ساختار موزون سبب گردیده وزن تایل به صورت یکنواخت بر سطح مقطع تایل تقسیم شده و تایل دچار خمش و انحنا نگردد. همچنین به علت ضخامت مناسب لایه سطح ، شیارهای مابین تایل به هیچ عنوان قابل رویت نمی باشند.
انـطباق کامـل بـا محـیط های بـهداشتی :
مـضاف بـر ایـنکه ایـن تـایـل ها دارای آمیزه هایی عاری از موادمضر بوده ، سطح صاف و صیقلی این تایل ها موجب جلوگیری از رشد و نمو انواع جلبک ،قارچ و میکروب روی آن می گردد . ( مطابق با استاندارد JIS Z 2801:2000  ژاپن وISO 22196:2007 )
ضد حریق و غیر قابل اشتعال :
این محصـول که تا دمای نزدیک به 80 Cg. در برابر گرما ایستایی و مقاومت دارد و در مجـاورت با آتـش نیز شـعله ور نـمی شود . (مطابق با استاندارد بین المللی GB 8624 B2  )
وزن متعادل :
از آنرو که وزن سبک برخی سقف های کاذب در هنگام تغییر فشار هوا و بروز چرخه های هوایی، موجب تزلزل جانمایی و جابجای تایل درون شبکه شده و وزن سنگین دیگر نمونه ها منجر به فرو ریختگی و انفصال سیستم شبکه کلیک می شود این فراورده نوین با وزن تقریبی3.6  کیلو گرم در هر متر مربع به طور کامل این کاستیها را بر طرف نموده است .
عایق صوتی و حرارتی :
ساختار 2 لایه و مشبک بودن لایه میانی تایل مانع از اتلاف و هدر رفت انرژی شده و باعث می گردد این فرآورده در زمره عایق های بهینه حرارتی و صوتی محسوب گردد .
دارای طـرح هـای منحصر به فرد و متـنوع :
گـونـاگـونی طــرح های شیک فرم طــراح را بـه فراخـور مــحیط و کاربـری ، در انتــخاب گـزینه هـای مـات و یـا درخشـنده و بـراق یـاری مـی نمـاید . روکش سیلور موجود در این محصولات که با متد پیشرفته HOT STAMP  انجام می پذیرد باعث انعکاس و تلاءلو نور در فضا شده و نورافشانی دلپذیر محیط را سبب ساز می شود.
ضد حشره و جوندگان موذی :
به دلیل ساختار و نوع مواد تشکیل دهنده ، حشرات و جوندگان موذی قادر به نفوذ و لانه سازی در این نوع سقف ها نمی باشند.
جنبه اقـتصـادی :
بـا توجه به تفاوت ملموس قیمت آن با نمونه های آلومینیومی و خصوصیات برتری که نسبت به نمونه های گچی دارد از لحاظ اقتصادی نیز نسبت بدین سقف ها کاملا توجیه پذیر است .